BICICLETES PER A TOT, BICICLETES PER A TOTHOM

Condicions generals de contractació
Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis mitjançant el lloc web, propietat de ALPO CYCLING SCP, en endavant el PRESTADOR. L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:
 • Ha llegit, entès i compren el que aquí s’exposa.
 • És una persona amb suficient capacitat per a contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que aquí s’exposen.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions i transaccions que es realitzin mitjançant el lloc web del PRESTADOR. El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que han sigut adquirits prèviament a la modificació.
Identitat de les parts contractants

Per un costat el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és ALPO CYCLING SCP, amb domicili social al CARRER SEBASTIA JUAN ARBÓ, 77 Baixos, 43870 AMPOSTA (Tarragona), NIF J01935345 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI +34 647 461 941.

I d’una altra part, l’USUARI registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena l’ús i custòdia i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitad es el PRESTADOR.

Objecte del contracte

Per un costat el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és ALPO CYCLING SCP, amb domicili social a CARRER SEBASTIÀ JUAN ARBÓ, 77 Baixos, 43870 AMPOSTA (Tarragona), NIF J01935345 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI +34 647 461 941.

I d’una altra part, l’USUARI registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena l’ús i custòdia i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades el PRESTADOR. 

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes que ofereix el PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta mitjançant el lloc web, creant un compte d’usuari. Per a això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanaran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), i detallant a l’Avís Legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya comprometent-se a fer un ús diligent de les mateixes i a no posar-los a disposició de terceres persones, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o furt de les mateixes o el possible accés per un tercer no autoritzat de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop s’hagi creat el compte d’usuari, s’informa que segons el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents punts:

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Llevat estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no hi ha sigut expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.
2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que no hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (POSTAL EXPRESS, SEUS, UPS, MRW, STD, etc.) segons el destí designat lliurement per l’USUARI. A no ser que l’USUARI hagi expressat en la seva comanda el fet de recollir-ho directament a una de les botigues del ALPO CYCLING SCP.

Les dates o terminis d’entrega s’entendran aproximades, no constituint la demora un incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat l’entrega de la mercaderia en 30 dies des de la data d’entrega pactada, el client quedarà legitimat per a cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputables al PRESTADOR.

El termini d’entrega sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborals, segons la població de destí i la forma de pagament que s’hagi escollit. S’entén aquest termini sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan l’entrega del producte o servei no arribés a realitzar-se perquè les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incomplertes.

L’entrega es considerarà realitzada en el moment que el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de l’entrega.

En cas que la contractació no comporti l’entrega física de cap producte, sent aquests directament descarregats del mateix lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l’USUARI respecte el procediment que ha de seguir per a realitzar la descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT
L’USUARI té els mateixos drets i terminis per poder procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tan en línia com fora de línia. L’USUARI disposa d’un termini de 14 dies naturals, contats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Llevat que la devolució es realitzi per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte haurà de tornar-se en el seu embalatge origina i en perfecte estat. El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:
  1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
  2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicades directament sobre el mateix.
  3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’ha utilitzat.
  4. En les aplicacions de software que siguin directament descarregades mitjançant el portal.
  5. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, solicitant el nombre de devolució (RMA) mitjançant el formulari de RMA habilitat per aquesta finalitat, o per correu electrònic a dragobikes@dragobikes.com indicant el nombre de factura o comanda. També pot utilitzar-se el formulari habilitat en aquest portal.
4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa a la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: ALPO CYCLING SCP, C/ Sebastià Juan Arbó, 77 Amposta. Telèfon +34 647 461 941.

Per correu electrònic: dragobikes@dragobikes.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

Segons l’Art.14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre totes dues parts.

Aquest organisme es neutral i dialogarà amb totes dues part per aconseguir un acord, poden finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. 

Enllaç a la plataforma ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/z

5. FORÇA MAJOR
Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que acabi el cas de força major.
6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades a la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fossi considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni comportarà modificació de cap manera.

L’USUARI declara que ha llegit, coneix i accepta les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L'OFERTA

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de ALPO CYCLING SCP o al que aquí s’estipula, tindrà efecte, excepcionalment pacte previ per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es vegi afectada la possibilitat de subministrar els productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres imposts que poguessin ser aplicats. Aquests preus, almenys que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO (€).

L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, imposts i el total de la compra.

Els articles poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tan si hi ha disponibilitat del producte com si no.

Tot pagament realitzar al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI. 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR +34 647 461 941 o via correu electrònic a l’adreça dragobikes@dragobikes.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació, o prestacions complementàries, llevat pacte expressat per escrit en contrari. 

Els ports es calcularan en el moment de guardar la comanda o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes, per l’adreça d’entrega i pel servei de transport de paqueteria exprés que hagi escollit l’USUARI abans de finalitzar la comanda.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:  

 • Targeta de crèdit o dèbit.
11. PROCÉS DE COMPRA
Cistella de compra (simulació de pressupost) Qualsevol producte del nostre catàleg que estigui a la botiga online, es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els imposts, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament que s’hi hagin introduït. Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es poden simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts. Des de la cistella es pot fer una comanda seguint les passes següents per la seva correcta formalització:
 1. Comprovació de les dades de facturació.
 2. Comprovació de l’adreça d’enviament.
 3. Selecció de la forma de pagament.
 4. Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia de manera instantània un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR. Comandes (sol·licituds de compra) En un màxim de 24 hores en dies laborables. No tenir en compte dissabtes, diumenges ni festius, on el procés de comandes es pot demorar.
12. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts mitjançant el lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari a la seva descripció. 

Tots tenen un període de garantia de dos anys, conforme els criteris i condicions descrits en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS
La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de bens de consum: (I) Conformitat dels productes amb el contracte:
 1. Llevat de prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no resulti aplicable:
  • a) S’ajustin a la descripció realitzada pel ALPO CYCLING SCP.
  • b) Siguin aptes per als usos a que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
  • c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en conceixement del ALPO CYCLING SCP en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
  • d) Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, havent compte de la naturalessa d’aquest i, en el seu cas, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes pel ALPO CYCLING SCP.
  • e)ALPO CYCLING SCP descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 2. La falta de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equiparà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi segut realitzada pel ALPO CYCLING SCP o baix la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa sigui deguda a una errada en les instruccions d’instal·lació.
 3. No procedrià la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI coneixi o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tingui el seu origen en materials subministrats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR GRUP INDOM 3E, SL respondrà davant de l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment de l’entrega del producte. ALPO CYCLING SCP reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa de preu i a la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels productes
 1. Si el producte no es conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en que l’USUARI comuniqui a ALPO CYCLING SCP l’opció escollida, totes dues parts s’hauran d’atenir. Aquesta decissió de l’USUARI s’entén sense perjudici del disposat en l’article IV següent per als suposats en que la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el contracte.
 2. Es considerarà desproporcionat tota forma de sanejament que imposi a ALPO CYCLING SCP costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hagués falta de conformitat, la rellevància de falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es poguesi realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del producte La reparació i la substitució s’ajustaran a les següents regles:
 • a) Seran gratuïtes per a l’USUARI. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessaries realitzades per a solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment amb les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la ma d’obra i els materials.
 • b) Es portaran a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients per a l’USUARI, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tingues per a l’USUARI.
 • c) La reparació suspèn el còmput dels terminis al que es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des de que l’USUARI posi el producte a disposició de ALPO CYCLING SCP i conclourà amb l’entrega a l’USUARI del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors a l’entrega del producte reparat, ALPO CYCLING SCP respondrà de les faltes de conformitat que van motivar a la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.
 • d) La substitució suspèn dels terminis a que es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins l’entrega del nou producte. Al producte substitut li serà d’aplicació, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.
 • e) Si conclou la reparació i entrega del producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la substitució del mateix, dins dels límits establerts en l’apartat 2 de l’article IV o a la rebaixa del preu o la resolució del contracte amb els termes de l’article V.
 • f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits establers en l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaix del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.
 • g) l’USUARI no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona ma.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte. La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en que aquests no s’hagin portat a terme en un termini raonable o sense majors inconvenients per a l’USUARI. La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui de poca importància.

VI) Criteris per a la rebaixa de preu La rebaixa de preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut que tenir en el moment de l’entrega d’haver sigut conforme amb el contracte, i el valor que el producte efectivament entregat tenir en el moment de l’entrega.

VII) Terminis
 1. ALPO CYCLING SCP respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega. En els productes de segona ma, ALPO CYCLING SCP i l’usuari podran pactar un termini menor que no podrà ser inferior a un any des de l’entrega. Llevat prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors a l’entrega ja existien quan el producte es va entregar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.
 2. Llevat prova en contrari, l’entrega s’entén feta el dia que consti a la factura o etiqueta de compra o a l’albarà d’entrega corresponent si aquest fossi posterior.
 3. L’acció per a reclamar el compliment del previst en els articles anteriors prescriu als tres anys des de l’entrega del producte.
 4. L’USUARI haurà d’informar a ALPO CYCLING SCP de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’aquesta.

Llevat prova en contrari, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

VIII) Acció contra el productor Quan a l’USUARI li resulti impossible o li suposi una carga excessiva dirigir-se a ALPO CYCLING SCP  per la falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda, podrà reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte. Amb caràcter general, i sens perjudici de que la responsabilitat del productor cesi, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per a ALPO CYCLING SCP el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquest es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que les regules. S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea, o qualsevol persona que es presenti amb tal a l’indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu. Qui hagi respòs front a l’USUARI, disposarà del termini d’un any per a repetir de responsable de la falta de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en que es va completar el sanejament.
14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran en conformitat a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.

El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia  que pugui siscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població d’Amposta (Espanya).

Obrir xat
Et cal ajuda?
Hola et podem ajudar?